KARAOĞLU PEYZAJ MİMARLIK MÜHENDİSLİK TİC.A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN VERİ KORUMA POLİTİKASI

AYDINLATMA METNİ

İşbu Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Veri Koruma Politikası (“Politika”), Karaoğlu Peyzaj Mımarlık Mühendislik A.Ş. (“Şirket”) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla paylaşılmaktadır. Şirket, herhangi bir zamanda Politika’yı tek taraflı olarak güncelleme ve değiştirme hakkına sahiptir.

  1. a) Genel İlkelerimiz:

Şirket, üçüncü kişilere ait kişisel verileri ancak ilgili kişinin kendi rızası ile bu bilgileri iletmesi suretiyle elde etmektedir. Şirket, kişisel verileri elde etmek amacıyla kişinin bilgi ve rızası haricinde herhangi bir teknik ve/veya dijital araç kullanmamaktadır.

Şirket’e iletilen kişisel veriler Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun surette, iletilme veya elde edilme amacıyla uyumlu şekilde muhafaza edilmekte ve bu bilgilere sadece Şirket tarafından yetkilendirilmiş kişi(ler) erişim sağlamaktadır.

Şirket, hiçbir halde, meşru bir amaç olmaksızın veya bu amacı aşacak şekilde herhangi bir kişiye ait kişisel verileri elde etmemekte ve işlememektedir. Şirket kendisine iletilen kişisel verilerin Kanun’a uygun olarak korunması için gerekli idari ve teknik tedbirleri almaktadır.

  1. b) Politika Kapsamındaki Kişisel Verileriniz

Şirket, üçüncü kişiler tarafından ticari amaçla veya iş başvurusu amacıyla kendisine veri sahibinin rızası ile iletilen ad, soyad, yerleşim yeri, iletişim bilgileri, özgeçmiş vb. bilgileri değerlendirme kapsamında kayıt altına alarak, işleyebilmektedir. Kişisel verilere, temin edilme amacına göre sadece Şirket tarafından yetkilendirilmiş personel erişim sağlamakta ve gizli tutulmaktadır.

Şirket burada belirtilenlerin haricinde hiçbir kişiye ait kişisel verileri elde etmemekte ve işlememektedir.

  1. c) Kişisel Verilerin İşlenme ve Kullanılma Amacı

Kişisel veriler Şirket tarafından yetkilendirilmiş personel tarafından yalnızca iş başvurularının değerlendirilmesi veya veri sahibi ile Şirket arasındaki ticari ilişkinin kurulması ya da devam ettirilmesi için gerekli olduğu takdirde işlenmektedir. Burada belirtilen kapsam ve amaç haricinde söz konusu veriler hiçbir suretle Şirket dışındaki üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır.

Tüm kişisel veriler sadece ticari olarak veya Şirket’in hukuki haklarının gerektirdiği süre boyunca işlenmeye devam edilmektedir. İş başvurularında, başvuruda bulunan aday tarafından sağlanan kişisel veriler (özgeçmiş vb.), adayın kendi takdirine göre ileride boşalacak uygun bir pozisyon için değerlendirilmek üzere Şirket kayıtlarında muhafaza edilebilmekte veya adayın talebi doğrultusunda işe alınmama halinde derhal imha edilmektedir.

  1. d) Hukuki Haklarınız

Kanun’un 11. Maddesi uyarınca, Şirket’e kişisel veri iletmiş olan her kişi:

  1. Şirket’in kişisel verilerini işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlenmiş ise, hangi verilerinin işlendiğine dair Şirket’ten bilgi talep etmek,
  2. Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,
  3. Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışında herhangi bir kişi veya kuruma aktarılıp aktarılmadığı ve aktarıldı ise kimlere aktarıldığını öğrenmek,
  4. Şirket’ten hatalı veya eksik kişisel verilerinin düzeltilmesini ve verilerin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etmek,
  5. Kişisel verilerinin imha edilmesini, silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini ve (varsa) verilerin transfer edildiği üçüncü kişilerin imha talebiniz konusunda bilgilendirilmesini talep etmek,
  6. Kişisel verilerinizin Kanun’a aykırı şekilde işlenmesi veya kullanılması durumunda, bu sebeple maruz kaldığınız zararınızın giderilmesini talep etmek

haklarına sahiptir.

İşbu Politika konusunda herhangi bir sorunuz olması veya kişisel verilerinize ilişkin olarak yukarıda yer verilen Kanun’un 11. Maddesi kapsamındaki haklarınızı kullanmak istemeniz halinde, tarafımıza karaoglu@karaoglu.com.tr eposta adresimizden her zaman ulaşabilirsiniz. Soru ve taleplerinize en geç 7 gün içerisinde cevap verilecektir.